این وب سایت جهت اطلاع رسانی مستند "ما اقتصاد دانیم، لطفا حرفی از واقعیت نزنید" راه اندازی شده است.